Navigácia

Obsah

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021, platné od 16.09.2020

Povinnosti zákonného zástupcu:

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

  • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.

  • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.

  • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy čestné PREHLÁSENIE a zároveň po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné VYHLÁSENIE zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

  • Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú), z dôvodu akéhokoľvek ochorenia, predkladá POTVRDENIE O CHOROBE vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

  • V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené!

Tlačivo ku stiahnutiu tu:  Vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti-16.9.2020.docx (20.92 kB)

Správy

Zmeny pre zákonných zástupcov, platné od 16.09.2020

Dôležité zmeny pre zákonných zástupcov detí platné od 16.09.2020. celý text

ostatné, náš tip | 17. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Poplatky za stravu

Poplatky za stravu na mesiac október 2020

celý text

náš tip | 11. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
Príspevok za MŠ 1

Príspevok za MŠ

Výška príspevku za MŠ celý text

ostatné, náš tip | 28. 8. 2020 | Autor: Správce Webu