Materská škola Východná

Profil školy

 • Stupeň vzdelávania: predprimárne vzdelávanie ISCED 0
 • Vyučovací jazyk: slovenský
 • Druh školy: verejná
 • Forma dochádzky: celodenná
 

Materská škola je predškolské zariadenie poskytujúce celodennú starostlivosť spravidla pre deti vo veku od 3 do 6 rokov a pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ak má MŠ voľné kapacity, môže prijať aj 2-ročné dieťa, ktoré je socializované. Materská škola je od 01.01.2003 školskou organizáciou s právnou subjektivitu a jej zriaďovateľom je Obec Východná.

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania v ŠVP ISCED 0 je:

dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

Cieľmi predprimárneho vzdelávania sú:

 • napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi,
 • uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie (na materskú i základnú školu),
 • podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou,
 • rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti,
 • prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa,
 • uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a inými inštitúciami (pri zachovaní etického princípu spolupráce) s rešpektovaním potrieb dieťaťa,
 • získavať dôveru rodičov v individuálnom výchovnom poradenstve a upriamovať ich pozornosť na pozitívne prejavy v správaní sa svojho dieťaťa a v prípade potreby ich nasmerovať na ďalšie odborné poradenstvo s inými odborníkmi (pediater, logopéd, psychológ, atď.).

Predprimárne vzdelávanie pomáha dieťaťu:

 • posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k materinskému jazyku, k štátnemu jazyku, a k svojej vlastnej kultúre,
 • získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám,
 • pripraviť sa na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, tolerancie, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a cirkvami a náboženskými spoločenstvami,
 • naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, pripraviť sa na celoživotné vzdelávanie,
 • naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť,
 • naučiť sa chrániť svoje zdravie vrátane využitia zdravej výživy a chrániť životné prostredie,
 • naučiť sa rešpektovať všeľudské etické hodnoty.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sviatok

Meniny má Slavomír, Slávo, Tvrdomír, Jelena, Noema

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Aká Kvetná (nedeľa), taká Veľká (noc).

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:5:32

Slnko zapadá:19:44