Navigácia

Obsah

Vyhlásenie zákonného zástupcu

 

  1. Vyhlasujem, že svoje dieťa po príchode do materskej školy osobne odovzdám službukonajúcemu pedagogickému zamestnancovi a po ukončení výchovnej starostlivosti ho preberie zákonný zástupca alebo iná poverená osoba (staršia ako 10 rokov), a to na základe môjho písomného splnomocnenia.
  2. Zaväzujem sa, že pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy a po neprítomnosti v materskej škole dlhšej ako 5 dní písomne oznámim riaditeľstvu materskej školy, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (v zmysle § 24 ods. 6 písm. b), c), ods. 7, 8 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
  3. Zároveň sa zaväzujem, že budem pravidelne mesačne platiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v materskej škole v zmysle § 28 ods. 3 - 5 zákona NR SR 6.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  4. Súhlasím so spracúvaním osobných údajov dieťaťa uvedených v prihláške na účely materskej školy a jeho zriaďovateľa, ktorí osobné údaje použijú výlučne v rámci platných legislatívnych predpisov (zákon č.596/2003 Z.z., výnos č. 23609/2008-II/1, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácii v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky (oznámenie č. 597/2007 Z.z.)).
  5. Čestne vyhlasujem. že dieťa nie je prihlásené v inej materskej škole.
  6. Prehlasujem, že som si vedomý/á, že mojou povinnosťou je pravdivo informovať riaditeľku MŠ alebo triedne učiteľky o zdravotnom stave dieťaťa a o zmenách jeho zdravotného stavu alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh výchovy a vzdelávania alebo ohroziť zdravie a bezpečnosť dieťaťa ako aj ostatných detí.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Údaje o zákonnom zástupcovi - matka
Údaje o zákonnom zástupcovi - otec


Vážení rodičia,
sme veľmi radi, že Vaše dieťa bude navštevovať našu materskú školu. V záujme bezstresovej adaptácie a lepšieho spoznania Vášho dieťaťa, vyplňte nasledujúci dotazník. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu. Vopred ďakujeme.
Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko má zdravý človek dohromady prstov na oboch rukách