Navigácia

Obsah

Profil školy

 

Stupeň vzdelávania:  predprimárne vzdelávanie ISCED 0
Vyučovací jazyk :     slovenský
Druh školy:           verejná
Forma dochádzky:   celodenná
 

Materská škola je predškolské zariadenie poskytujúce celodennú starostlivosť spravidla pre deti vo veku od 3 do 6 rokov a pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ak má MŠ voľné kapacity, môže prijať aj 2-ročné dieťa, ktoré je socializované. Materská škola je od 01.01.2003 školskou organizáciou s právnou subjektivitu a jej zriaďovateľom je Obec Východná.

 

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania v ŠVP ISCED 0 je:

dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

 

Cieľmi predprimárneho vzdelávania sú:

• napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi,

• uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie (na materskú i základnú školu),

• podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou,

• rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti,

• prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa,

• uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a inými inštitúciami (pri zachovaní etického princípu spolupráce) s rešpektovaním potrieb dieťaťa,

• získavať dôveru rodičov v individuálnom výchovnom poradenstve a upriamovať ich pozornosť na pozitívne prejavy v správaní sa svojho dieťaťa a v prípade potreby ich nasmerovať na ďalšie odborné poradenstvo s inými odborníkmi (pediater, logopéd, psychológ, atď.).

Predprimárne vzdelávanie pomáha dieťaťu:

• posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k materinskému jazyku, k štátnemu jazyku, a k svojej vlastnej kultúre,

• získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám,

• pripraviť sa na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, tolerancie, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a cirkvami a náboženskými spoločenstvami,

• naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, pripraviť sa na celoživotné vzdelávanie,

• naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť,

• naučiť sa chrániť svoje zdravie vrátane využitia zdravej výživy a chrániť životné prostredie,

• naučiť sa rešpektovať všeľudské etické hodnoty.