Materská škola Východná

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Vyhlásenie zákonného zástupcu

 

  1. Vyhlasujem, že svoje dieťa po príchode do materskej školy osobne odovzdám službukonajúcemu pedagogickému zamestnancovi a po ukončení výchovnej starostlivosti ho preberie zákonný zástupca alebo iná poverená osoba (staršia ako 10 rokov), a to na základe môjho písomného splnomocnenia.
  2. Zaväzujem sa, že pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy a po neprítomnosti v materskej škole dlhšej ako 5 dní písomne oznámim riaditeľstvu materskej školy, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (v zmysle § 24 ods. 6 písm. b), c), ods. 7, 8 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
  3. Zároveň sa zaväzujem, že budem pravidelne mesačne platiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v materskej škole v zmysle § 28 ods. 3 - 5 zákona NR SR 6.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  4. Súhlasím so spracúvaním osobných údajov dieťaťa uvedených v prihláške na účely materskej školy a jeho zriaďovateľa, ktorí osobné údaje použijú výlučne v rámci platných legislatívnych predpisov (zákon č.596/2003 Z.z., výnos č. 23609/2008-II/1, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácii v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky (oznámenie č. 597/2007 Z.z.)).
  5. Čestne vyhlasujem. že dieťa nie je prihlásené v inej materskej škole.
  6. Prehlasujem, že som si vedomý/á, že mojou povinnosťou je pravdivo informovať riaditeľku MŠ alebo triedne učiteľky o zdravotnom stave dieťaťa a o zmenách jeho zdravotného stavu alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh výchovy a vzdelávania alebo ohroziť zdravie a bezpečnosť dieťaťa ako aj ostatných detí.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Údaje o zákonnom zástupcovi - matka
Údaje o zákonnom zástupcovi - otec
Dieťa navštevovalo/nenavštevovalo MŠ (zaškrtnite)
Vážení rodičia, sme veľmi radi, že Vaše dieťa bude navštevovať našu materskú školu. V záujme bezstresovej adaptácie a lepšieho spoznania Vášho dieťaťa, vyplňte nasledujúci dotazník. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu. Vopred ďakujeme.
Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko má zdravý človek dohromady prstov na oboch rukách 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20 21
22 23 24 25 26 27 28

Sviatok

Meniny má Matej, Goran, Jazmína, Mateja

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak je prvý fašiangový deň pekný, budú pekné aj prvé jariny.

Pranostika na akt.deň

Svätý Matej ľady láme, ak ich nenájde, hneď ich narobí.

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:06:30

Slnko zapadá:17:17